چشمــهایم را می بـــندم

بغــض هــــایم را مـــی شکنم

و... ســـکوت مــــی کنم

در حسرت تکرار لحــــظه های با تو 

در اندوه روزهایی که بی تو خواهند گذشت

و من..

در خلـــوت لحـــــــظه هــای عـاشــــقانه ام

به گــرمای حضــــورت مـــــغرورم

و این ﺩﯾـــﻮﺍﻧﻪ ﮐــﻨﻨﺪﻩ ﺗــﺮﯾﻦ ﺣـــــﺲ ﺩﻧـﯿﺎﺳﺖ !

 

+ تاريخ جمعه 2 آبان1393ساعت 13:0 نويسنده Mim Mesle Mehdi |

آسمان اشــــک می ریـــزد...

برای لبـخند خورشیدی که اجبـــــاریست

برای ابـــــرهایی که دیگــــــــر رنـگـشان تـکراریست

نســـیمی که بی جهــــت در آســمان باقیـــست

و زمــین و هـــوایی کــه آب در آنــها جـــاریـــست

.

.

.

تنـــها هـــــوای تـــوست کـــه زیــر چــــــتر دلـمـ خـــالیـست

مـــلالی نـــیست...

ایـن دلــــ بـــه هـوایـــــت هـم راضـــیست

+ تاريخ شنبه 5 مهر1393ساعت 22:0 نويسنده Mim Mesle Mehdi |

چشـــــمانم دوخـــته بــه کــــوچـــه هــای ســـرد

مـــــــنتظر گـــرمای قــــدم هایی ایــــست...

کـــه بـــی خـــبر راه گـــم کـــرده اند

چون درختی در صمــــیمـ ســـرد....

کـــه شـــاخه هـایـــش، دلــــتنگ غـــنچه های بـــهاریست

دلتــــــنگ بــرگـــ هـایی کــه عاشـــقانه پـــرواز کـــردند

منـــــــــــتظر قـــدم های ســـــردیــست...

کــه بـــــوسه های ســــرد زمـــــین را بـــی بـــهانه پــــاسخ می دهــند

دلــــم در انــــتظار کـــسی ایست کــه سایـــه ای بــیش نــــیست

دلـــخوشم بـــه ســایــــه ای کـــه خیـــالیـست...... نیـــــــست.

+ تاريخ سه شنبه 10 دی1392ساعت 14:16 نويسنده Mim Mesle Mehdi |