آسمان اشــــک می ریـــزد...

برای لبـخند خورشیدی که اجبـــــاریست

برای ابـــــرهایی که دیگــــــــر رنـگـشان تـکراریست

نســـیمی که بی جهــــت در آســمان باقیـــست

و زمــین و هـــوایی کــه آب در آنــها جـــاریـــست

.

.

.

تنـــها هـــــوای تـــوست کـــه زیــر چــــــتر دلـمـ خـــالیـست

مـــلالی نـــیست...

ایـن دلــــ بـــه هـوایـــــت هـم راضـــیست

+ تاريخ شنبه 5 مهر1393ساعت 22:0 نويسنده Mim Mesle Mehdi |

چشـــــمانم دوخـــته بــه کــــوچـــه هــای ســـرد

مـــــــنتظر گـــرمای قــــدم هایی ایــــست...

کـــه بـــی خـــبر راه گـــم کـــرده اند

چون درختی در صمــــیمـ ســـرد....

کـــه شـــاخه هـایـــش، دلــــتنگ غـــنچه های بـــهاریست

دلتــــــنگ بــرگـــ هـایی کــه عاشـــقانه پـــرواز کـــردند

منـــــــــــتظر قـــدم های ســـــردیــست...

کــه بـــــوسه های ســــرد زمـــــین را بـــی بـــهانه پــــاسخ می دهــند

دلــــم در انــــتظار کـــسی ایست کــه سایـــه ای بــیش نــــیست

دلـــخوشم بـــه ســایــــه ای کـــه خیـــالیـست...... نیـــــــست.

+ تاريخ سه شنبه 10 دی1392ساعت 14:16 نويسنده Mim Mesle Mehdi |

پــــائــــیزکـــم ..... ســــلام

درود بـــر تــــو ای امــــــید خــــزان

قـــدم هــــایم خــ ـش خــ ـش بـــوســه هــای ســـردت را دلــــتـنگـــند

بـــوســـه هـــای بـــی ریـــا و بـــی ادعــا

مــــیان نــــغمه هـــای نــــــمـ نــمـ بــاران

و سکـــوت بـــــی حاصــــل غــــم

که آوای چـــکاوکـــ خــــــیال را می شــــــکنـــد.

+ تاريخ دوشنبه 1 مهر1392ساعت 20:0 نويسنده Mim Mesle Mehdi |